77

عکس پروفایل دورویی و دورنگی و متن دورویی آدمها

  • ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۹
عکس پروفایل دورویی و دورنگی و متن دورویی آدمها

عکس پروفایل دورویی و دورنگی و جملکس های دورویی در عکس پروف از آدمی که همه دوسش دارن بترس!! هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره، مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده و اون دوروییه عکس نوشته آدم های دورو   خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . […]

عکس پروفایل دورویی و دورنگی و جملکس های دورویی در عکس پروف

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

از آدمی که همه دوسش دارن بترس!!
هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره، مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده
و اون دوروییه

عکس پروفایل دورویی و دورنگیعکس پروفایل دورویی و دورنگی

عکس نوشته آدم های دورو

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

 

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــای تـــازه

فکــــر تــــازه

هــــوای تـــازه میخــــواهــــد . . .

 

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

 

عکس پروفایل آدم دورو

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

 

جرات کنید راست و حقیقی باشید. جرات کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دورویی و دو پهلویی را از چهره روح خود بِزُدایید، با آب فراوان بشویید!

 

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

 

خدایا…دنیایت تا چه حد خواستنی است؟چه چیزی دیده ایم؟تنهایی..اشک و آه وخنده هایـی

که ازهـزاران زخم بدتراست.حسـرتها وپریـشانیها…ماانسانهایـی که تا نـوک بینـی مان رامیبـینیـم

ولاغیر!به فکر دنیایمان هستیم وتاوقتی منافعمان اجازه دهد کنارهم می مانیم واگر فقط یـک ثانیـه

به خطر بیفتیم آنقدربیرحمانه یکدیگر را ترک میکنیم که فقط میتوانیم درخود بشکنیم ودم نزنیم.

خدایا..این دنیا چه بلایی سرمان آورده که تا مشکلی داریم به توئـه خالق پنـاه می اوریـم و بـه

محض اینکه خیالمان راحت شد تاکمـر بـرای خلقت خـم میشویم؟به راســتی که ایـنهـمه دل

شکستنها..کجای جـهان تو بوده اند؟کجـای برنامه هایـت جای داشتند؟دل یکـدیـگـر رابــه درد می اوریم

وفارغ از ان به زندگیـمان ادامـه میدهیم ..خدایا..دلم به انـدازه همـه تنهاییـت گرفته..ازدورویی ها..جلب

توجه های احمقانه…مافقط تصورمیکنیم زندگی میکنیم..آنقدردرخودو آدمهای اطرافمان غرق شده ایم که

دیگر فرصت نمیکنیم ازته دل فقط یکبـارازته دل تورا بخوانـیم!مایی که حتـی هنوز چیـزی ازدیـنمـان

نمیدانیم..اززندگی کردن فقط مدرسه ودانشگاه وازدواج وبچه دارشدن ودوستیهای بـی

سروسامان وخنده های دروغین واشکهای تمساح وتوبه های بی اساس و…را فهمیده ایم.

خدایا دلم گرفته وخودت میدانی که هرکسی به جزتو به حرفهایم میخندد…

خدایا همه چیز را اشتباهی فهمیدیم،اختیارداربودنمان مارا به بیراهه کشانده..نه اینکه به درگاهت

شکایت کنم نه…میدانم که توخیـرخواه مطلقی..اماانگارخوبـی به مانیامده…بـنده های مهربانـت

کمیاب شده اند..زمین مهربان ما طاقتش بریده..اورا بفرست..آمین!

عکس پروفایل دورویی و دورنگی

لینک کوتاه : https://aksprof.ir/?p=770

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه