پیام عرض تسلیت

۰۶اردیبهشت
متن نوشته شعر آگهی ترحیم و تسلیت فوت نزدیکان و آشنایان

متن نوشته شعر آگهی ترحیم و تسلیت فوت نزدیکان و آشنایان

متن نوشته و شعر آگهی ترحیم فرزند بهترین اشعار برای آگهی ترحیم مرغ دلم پر می کشد اندر هوای دیدنت آرام جان باز آ، کـه من مشتاق ان خدیدنت بـه ماتم مانده‌ام با صد هزاران آرزو آغوش بازم، مضطرب در حسرت بوییدنت اي سرخ گل، کـه باد ربودت ز باغ من گفتی بـه باد خیره، […]